Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2021

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, zwanym dalej PTP i określa zakres oraz cele przetwarzania danych osobowych członków Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, a także osób odwiedzających stronę internetową PTP (www.ptparasit.org.pl) i korzystających z formularza kontaktowego oraz zawiera informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) oraz przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Parazytologiczne z siedzibą w Warszawie (ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa), identyfikujące się numerem KRS 0000086133.

Kontakt
Zarząd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
Uniwersytet Wrocławski
ul. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław e-mail: ptp@ptparasit.org.pl
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ptparasit.org.pl

Rodzaj i sposób wykorzystania przetwarzanych danych osobowych

PTP przetwarza dane osobowe członków, kandydatów na członków i osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo, w tym:
- imię i nazwisko
- stopień naukowy/tytuł zawodowy
- afiliacja
- adres mailowy
- wizerunek (dotyczy członków i członków honorowych PTP).

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu realizacji założeń statutowych PTP na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210 ze zm.) i związane są z prowadzeniem ewidencji członków, przyjęciem w poczet członków oraz w celach wynikających z przynależności do PTP, takich jak: opłacanie składek, udział w konkursach (zgodnie z poszczególnymi regulaminami), a także w celach informacyjnych oraz w celu promowania wizerunku i działalności PTP na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Towarzystwa (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO).

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez PTP i adresatów informacji o tych wydarzeniach przetwarzane są przez administratora w celu rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez PTP (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez PTP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (jeśli dotyczy)).

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową PTP i korzystających z formularza kontaktowego będą przetwarzane przez administratora danych w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu przystąpienia i udziału w PTP, ich niepodanie uniemożliwi członkostwo w PTP.

Dane mogą być udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom państwowym.

Dane mogą być również przekazane podmiotom przetwarzającym takim jak podmioty świadczące na rzecz PTP usługi IT, ale tylko z zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.

Dane osobowe członków i kandydatów na członków PTP oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez PTP nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów na członków PTP przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w PTP zgodne ze Statutem.
Dane osobowe członków PTP są przetwarzane i przechowywane do czasu ustania członkostwa, po czym administrator dokonuje ich zniszczenia, z wyjątkiem gdy przechowywanie ww. danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. PTP może przechowywać dane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (tj. przez czas przedawnienia tych roszczeń).
Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez PTP przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi i rozliczenia wydarzenia lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.

Prawa osób, których dane przetwarzane są przez PTP

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
- prawo do uzyskania od PTP potwierdzenia czy przetwarzane są jej/jego dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do nich na podstawie art. 15 ust 1 i 2 RODO,
- prawo do sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w art. 17 ust. 1 RODO,
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał.

Pliki cookies
Strona ptparasit.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów witryny. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej użytkowników, co pozwala na dostosowywanie zwartość strony do oczekiwań użytkowników.
Użytkownik poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej może samodzielnie modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na działanie witryny ptparasit.org.pl w takiej formie.

PTP Logo

  PTP

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne prowadzi i promuje prace naukowo - badawcze z zakresu parazytologii, popularyzuje zagadnienia parazytologiczne, reprezentuje polską parazytologię i parazytologów w kraju i zagranicą.

Zarząd PTP

Zakład Parazytologii
Uniwersytet Wrocławski
Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław

ptp@ptparasit.org.pl

+48 71 375 63 66

+48 71 375 62 14