Deklaracja członkowska

Deklaracja Przystąpienia do
Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

Wypis ze Statutu PTP (§4, ust.1):
„Towarzystwo ma na celu pielęgnowanie i rozwijanie różnych dziedzin
parazytologii, popularyzowanie zagadnień parazytologicznych w społeczeństwie,
współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi w dziedzinie walki z
pasożytami człowieka i zwierząt oraz wytwarzanie wśród członków szlachetnego
współzawodnictwa w opracowywaniu parazytologicznych zagadnień naukowych
ważnych dla państwa i prowadzących do podnoszenia dobrobytu obywateli.” 

Oświadczenie

Zgłaszam gotowość przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w charakterze członka zwyczajnego, zobowiązując się do czynnego udziału w pracach Towarzystwa, przestrzegania jego regulaminu i wypełniania nałożonych Statutem obowiązków. Oświadczam również, że zapoznałem się ze Statutem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Regulaminem Oddziałów PTP.

Dnia:


Nazwiska członków wprowadzających kandydata
Dane osobowe kandydata

Dane zawodowe

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę aby jedynym administratorem podanych informacji osobowych związanych z moim miejscem pracy była Komisja Informacji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Zastrzegam sobie jednocześnie prawo zarówno wglądu do moich danych zawodowych, jak również ich poprawiania.

  PTP

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
prowadzi i promuje prace naukowo - badawcze z zakresu parazytologii, popularyzuje zagadnienia parazytologiczne, reprezentuje polską parazytologię i parazytologów w kraju i zagranicą. 

Zarząd PTP

Przybyszewskiego 63

51-148 Wrocław

ptp@ptparasit.org.pl

+48 71 375 63 66

+48 71 375 62 14