;W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

    

REGULAMIN ODDZIAŁÓW

Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

§1

Oddziały Towarzystwa powstają i działają zgodnie z obowiązującym Statutem Towarzystwa, w szczególności §2 pkt. 2 i §§37-45.

§2

Powołanie nowego Oddziału należy w myśl Statutu (§23 pkt. h) do obowiązków Zarządu Głównego. Warunki określa §37 Statutu. Zarząd Główny rozpatruje złożony na piśmie wniosek przedstawiciela ośrodka, który zamierza utworzyć Oddział i po jego akceptacji deleguje swego przedstawiciela na pierwsze posiedzenie Ogólne Oddziału, na którym ma się dokonać wyboru władz Oddziału.

§3

Likwidacji Oddziału dokonuje w myśl Statutu (§20 p. f) Ogólne Zebranie Towarzystwa. Wniosek przedstawia Zarząd Główny na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Oddziału lub z własnej inicjatywy w przypadku stwierdzenia zupełnej nieaktywności Oddziału.

§4

Każdy Oddział Towarzystwa powinien być zarejestrowany w Urzędzie Miasta zgodnie z siedzibą Oddziału. Działalność administracyjna Oddziału podlega kontroli w/w Urzędu w myśl aktualnie obowiązujących przepisów. Odpisy protokołów z przeprowadzonej kontroli powinny być przesyłane Zarządowi Głównemu.

§5

Zarząd Oddziału ma prawo korzystania z pieczęci podłużnej, względnie papierów z nadrukiem.

§6

Działalność Oddziału określają odnośne paragrafy Statutu. Oceny działalności dokonują Ogólne Zebranie Towarzystwa oraz plenarne posiedzenie Zarządu Głównego.

§7

Zarządy Oddziałów przesyłają do Zarządu Głównego i Zarządów innych Oddziałów zawiadomienia (wraz z programem) o posiedzeniach ogólnych lub naukowych. Oddziały prowadzą księgę protokołów posiedzeń podpisywanych każdorazowo przez przewodniczącego Zebrania i sekretarza. Pożądane jest załączanie do protokołów listy obecności. Roczne sprawozdania z działalności Oddziałów przesyłane są Zarządowi Głównemu nie później niż 5 stycznia każdego roku.

§8

Protokoły i wnioski komisji rewizyjnej Oddziału działającej w myśl §43 Statutu powinny być przechowywane i ich odpisy przesyłane Zarządowi Głównemu.

§9

Sekretarz Oddziału prowadzi szczegółowy rejestr członków i zawiadamia Zarząd Główny o wszelkich zmianach dotyczących adresu, awansu, stopni naukowych itp. W myśl Statutu (§10) wszyscy członkowie Towarzystwa należą do jednego z Oddziałów. Wnioski o przyjęcie nowych członków przesyłane Zarządowi Głównemu powinny być zaopatrzone w adnotację i podpisy przewodniczącego oraz sekretarza Oddziału. To samo dotyczy wniosków o skreślenie z listy członkowskiej.

§10

Skarbnik Oddziału prowadzi sprawy finansowe zgodnie z obowiązującą dyscypliną i przepisami oraz wytycznymi Statutu, Ogólnego Zebrania, Zarządu Towarzystwa lub Skarbnika Zarządu Głównego.

§11

Składki na dany rok powinny być zebrane przez skarbnika Oddziału do końca pierwszego kwartału. Po tym terminie zalegający członkowie otrzymują pierwsze ponaglenie na piśmie. Drugie i ostateczne przypomnienie (pisemne) o opłacenie składek wysyła się w IV kwartale. W styczniu każdego roku Zarządy Oddziałów rozpatrują listę członków zalegających ze składkami w poprzednim roku i w myśl Statutu (§12 pkt. 12) przesyłają Zarządowi Głównemu propozycje wykreślenia członków listy.

§12

Członkowie zalegający ze składkami są dłużnikami wobec Towarzystwa i nie mogą być ponownie przyjęci przed uregulowaniem zaległości. Ogólne Zebranie Towarzystwa przyjęło prawo korzystania z przywileju obniżonych składek jedynie członkom będącym na emeryturze. Odpowiednie wnioski w tej sprawie składają Zarządy Oddziałów. Wszyscy inni członkowie krajowi (również małżeństwa) obowiązani są opłacać składkę pełną.

§13

Pieniędzy pochodzących ze składek nie należy wykorzystywać dla potrzeb Oddziału ani uwzględniać ich w normalnych raportach finansowych. Powinny one być przekazywane na konto bankowe Zarządu Głównego możliwie jak najwcześniej, nie później jak w ciągu następnego miesiąca po otrzymaniu. Równocześnie skarbnik Oddziału przesyła wykaz członków, od których pochodziły składki z podaniem roku, za który były uiszczone. Niedopuszczalne jest opłacanie składek bieżących w przypadku zaległości za poprzednie lata.

§14

Wszelkie wydatki Oddziałów pokrywa się z dotacji Zarządu Głównego, przesyłanych w miarę możliwości na żądanie, po złożeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Dokumentację poniesionych wydatków (rachunki) należy niezwłocznie przesłać do Zarządu Głównego.

§15

Skarbnicy Oddziałów zobowiązani są do przesyłania Skarbnikowi Zarządu Głównego półrocznych sprawozdań finansowych, nie później niż 25 VI i 25 XII każdego roku. Załącza się do nich wszelkie dokumenty stanowiące podstawę wypłat (rachunek) zaakceptowane przez przewodniczącego i skarbnika. Towarzystwo prowadzi jedną księgowość w Zarządzie Głównym i tam przechowuje wszelkie dokumenty.

§16

Oddziały Towarzystwa zakładają i korzystają z kont bankowych jedynie na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego. Konto bankowe zakładane jest zwykle czasowo w przypadku organizowania przez Oddział zjazdu lub sympozjum. W tych przypadkach dowody kasowe potwierdzające poniesione wydatki powinny być wydzielone w odrębnym sprawozdaniu finansowym komitetu organizacyjnego.

§17

Wnioski na Ogólne Zebranie Towarzystwa są przesyłane Zarządowi Głównemu przez Zarządy Oddziałów na miesiąc przed terminem Zebrania.

§18

Zmiany w regulaminie, uchwalone na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 4 września 2007 r., zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zwyczajne Ogólne Zebranie PTP w dniu 5 września 2007 r.

Regulamin obowiązuje od daty zatwierdzenia tj. od 5 września 2007 r.