;W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

    

STATUT

Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

I. Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Polskie Towarzystwo Parazytologiczne", zwane dalej "Towarzystwem".

§2

1.

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa, a terenem działalności cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Towarzystwo może otwierać oddziały terenowe, które zostają założone na podstawie obowiązujących przepisów niniejszego statutu. Szczegóły otwarcia oddziału terenowego określa regulamin.

§3

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

II. Cele i środki działania

§4

1.

Towarzystwo ma na celu pielęgnowanie i rozwijanie różnych dziedzin parazytologii, popularyzowanie zagadnień parazytologicznych w społeczeństwie, współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi w dziedzinie walki z pasożytami człowieka i zwierząt oraz wytwarzanie wśród członków szlachetnego współzawodnictwa w opracowywaniu parazytologicznych zagadnień naukowych ważnych dla państwa i prowadzących do podnoszenia dobrobytu obywateli.

2.

Towarzystwo reprezentuje parazytologię polską w kraju i za granicą oraz współpracuje w tym zakresie z odpowiednimi władzami.

§5

W celu realizowania swoich zadań Towarzystwo rozwija działalność wśród członków oraz wśród społeczeństwa przez:

 

a)

organizowanie zebrań naukowych, zwoływanie zjazdów naukowych o charakterze informacyjno-sprawozdawczym i problemowym;

 

b)

ogłaszanie drukiem prac, rozpraw, protokołów oraz wydawanie własnych organów na podstawie zezwoleń udzielonych przez właściwe władze;

 

c)

propagowanie, a w miarę możliwości materialnych - pomaganie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych;

 

d)

prowadzenie działalności popularyzatorskiej za pomocą odczytów publicznych, kursów, wystaw, pokazów itp.;

 

e)

ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród;

 

f)

utrzymywanie muzeów i bibliotek specjalistycznych;

 

g)

prowadzenie ewidencji życia naukowego w zakresie parazytologii;

 

h)

opiniowanie prac naukowych - innych przedsięwzięć z zakresu parazytologii i nauk pokrewnych;

 

i)

współpracę z zainteresowanymi władzami administracji państwowej, innymi organizacjami społecznymi, instytucjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, mającymi cele pokrewne celom Towarzystwa.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia, interesująca się problematyką z zakresu parazytologii i nauk z nią związanych, posiadająca dyplom ukończenia szkoły wyższej i przyjęta do Towarzystwa w sposób przewidziany w §8.
O przyjęcie w poczet członków Towarzystwa ubiegać się może również kandydat nie odpowiadający określonym wyżej warunkom co do stopnia naukowego, ale pracujący w zakresie parazytologii lub nauk pokrewnych.

§7

Członków honorowych Towarzystwa, na wniosek Oddziałów, zatwierdza posiedzenie plenarne Zarządu Głównego Towarzystwa.

§8

 

a)

Kandydaci na członków zgłaszają się do Zarządu Oddziału, a w wyjątkowych wypadkach do Zarządu Głównego, składając deklarację przystąpienia do Towarzystwa z poparciem dwóch członków wprowadzających.

 

b)

Zarząd Oddziału rozpatruje zgłoszenie najpóźniej w 2 miesiące od chwili jego złożenia, opiniuje i przyjmuje kandydata w poczet członków Towarzystwa w czasie posiedzenia naukowego, albo kandydaturę odrzuca. Zarząd Oddziału przesyła deklarację ze swoją decyzją do Zarządu Głównego celem rejestracji, która powinna być podjęta w czasie najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego.

 

c)

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Towarzystwa, których kandydatury zostały odrzucone przez Zarząd Oddziału, mogą zwrócić się o rewizję tej decyzji do Zarządu Głównego. Odwołanie powinno być rozpatrzone w czasie najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego. Osoby, których odwołania zostały odrzucone przez Zarząd Główny mogą złożyć na ręce prezesa wniosek o rewizję tej decyzji do Ogólnego Zebrania Towarzystwa; prezes jest zobowiązany przedstawić je do rozpatrzenia najbliższemu Ogólnemu Zebraniu Towarzystwa.

§9

Członkowie mają prawo:

 

a)

uczestniczenia w posiedzeniach naukowych Towarzystwa;

 

b)

przedstawiania swoich prac na posiedzeniach;

 

c)

otrzymywania sprawozdań z działalności Towarzystwa

 

d)

uczestniczenia w Ogólnych Zebraniach Towarzystwa z czynnym i biernym prawem wyborczym.

§10

Każdy członek należy do jednego z Oddziałów Towarzystwa, w którego pracach bierze czynny udział. Nie dotyczy to członków zagranicznych.

§11

 

a)

Członkowie Towarzystwa opłacają na jego rzecz składkę roczną w wysokości uchwalonej na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa;

 

b)

członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Towarzystwa;

 

c)

opłacanie składek przez członków zagranicznych regulują odpowiednie przepisy. Członkowie zagraniczni mogą być zwolnieni z obowiązku opłacania składek na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Towarzystwa.

§12

1.

Utrata członkostwa następuje:

 

a)

wskutek rezygnacji członka;

 

b)

w razie zgonu członka;

 

c)

w przypadku utraty praw obywatelskich i honorowych z wyroku sądu.

2.

Skreślenie członka z listy może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa, jeżeli w ciągu 2 lat nie opłacił składek na rzecz Towarzystwa, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.

§13

Skreślenie członka z listy z innych przyczyn nie wymienionych w § 12 może nastąpić na podstawie uchwały 3/4 głosów, powziętych na Ogólnym Zebraniu Towarzystwa, w głosowaniu tajnym.

§14

Pełnienie wszelkich funkcji we władzach Towarzystwa jest honorowe, z wyjątkiem czynności podlegających skądinąd obowiązkowi wynagradzania (np. funkcja redaktora, kustosza itp.).

IV. Władze Towarzystwa

§15

Władzami Towarzystwa są:

1.

Ogólne Zebranie Towarzystwa;

2.

Zarząd Główny;

3.

Główna Komisja Rewizyjna;

Na szczeblu Oddziału władze Towarzystwa są reprezentowane przez:

1.

Zebranie Ogólne członków Oddziału;

2.

Zarząd Oddziału;

3.

Komisję Rewizyjną Oddziału.

V. Ogólne Zebranie Towarzystwa

§16

Ogólne Zebrania Towarzystwa bywają zwyczajne i nadzwyczajne.

§17

Zwyczajne Ogólne Zebrania Towarzystwa odbywają się co trzy lata. Zarząd Główny w uzasadnionych przypadkach może zmienić termin Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Towarzystwa. Ogólne Zebranie zwołuje prezes lub w jego zastępstwie - wiceprezes - za pośrednictwem zawiadomień (w prasie lub rozesłanych indywidualnie), udostępuchwalanie zmian statutu Towarzystwaionych członkom przynajmniej na 10 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu powinien być podany porządek obrad. Do ważności Ogólnego Zebrania Towarzystwa wymagana jest zasadniczo obecność przynajmniej 1/2 ogółu członków. W razie nie dojścia do skutku Ogólnego Zebrania w pierwszym terminie w 1/2 godziny później odbywa się ono w drugim terminie i jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§18

W Ogólnym Zebraniu Towarzystwa maja prawo brać udział z głosem decydującym wszyscy członkowie Towarzystwa. Mogą w nim uczestniczyć również bez głosu decydującego osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§19

Na Ogólnych Zebraniach Towarzystwa przewodniczącym jest jeden z członków Towarzystwa powoływany przez zebranych.

§20

Do Ogólnego Zebrania Towarzystwa należy:

 

a)

rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny;

 

b)

wybór prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, redaktora wydawnictw Towarzystwa i innych członków władz Towarzystwa;

 

c)

zatwierdzanie sprawozdań na podstawie wniosków Komisji Rewizyjnej, planu pracy i gospodarki finansowej Towarzystwa;

 

d)

udzielanie absolutorium ustępującym władzom Towarzystwa;

 

e)

uchwalanie zmian statutu Towarzystwa;

 

f)

likwidowanie oddziałów i innych stałych agend Towarzystwa;

 

g)

rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków do Zarządu Głównego w terminie przewidzianym przez regulamin;

 

h)

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa;

 

i)

zatwierdzenie siedziby Towarzystwa na daną kadencję.

Do ważności uchwał podejmowanych przez Ogólne Zebranie Towarzystwa wymagana jest zwykła większość głosów, a w sprawach wymienionych w punktach b) i c) większość 2/3 głosów obecnych na zebraniu. W sprawie wniosku o rozwiązanie Towarzystwa uchwała wymaga większości wskazanej w §48.

§21

1.

Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Towarzystwa może być zwołane w każdym terminie:

 

a)

z inicjatywy prezesa Towarzystwa;

 

b)

na podstawie uchwały Zarządu Głównego;

 

c)

na wniosek Komisji Rewizyjnej;

 

d)

na pisemne, umotywowane żądanie 1/3 ogólnej liczby członków.

2.

Tryb zwołania Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Towarzystwa jest analogiczny do zwoływania Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Towarzystwa.

VI. Zarząd Główny

§22

W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzą: prezes, trzej jego zastępcy - wiceprezesi, sekretarz, skarbnik, redaktorzy wydawnictw Towarzystwa, przewodniczący stałych komisji Towarzystwa oraz przewodniczący Oddziałów lub osoby przez nich delegowane, po jednej z każdego Oddziału. Zarząd może w razie potrzeby uzupełnić swój skład drogą kooptacji.

Wszyscy członkowie Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów, Komisji Rewizyjnej, pełnią swoje obowiązki honorowo jako pracę społeczną. Wynagrodzenie za prace redakcyjne i inne nie należące bezpośrednio do kompetencji członków Zarządu - mogą być honorowane w ramach obowiązujących przepisów, podobnie jak odczyty i referaty wygłaszane na zebraniach naukowych przez osoby zaproszone. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, przynajmniej jednak 2 razy do roku. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 1/3 członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu Głównego na 4 kolejnych posiedzeniach zostaje uznana za zrzeczenie się mandatu. O powyższej uchwale zostaje on powiadomiony na piśmie.

§23

Do obowiązków Zarządu Głównego należy:

a)

prowadzenie wszystkich spraw administracyjnych i bieżących Towarzystwa;

b)

zarządzanie majątkiem Towarzystwa, przyjmowanie darowizn, legatów oraz podejmowanie innych funduszów przekazywanych Towarzystwu;

c)

wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Towarzystwa;

d)

kierownictwo wydawnictwami Towarzystwa;

e)

rozpatrywanie spraw, które mają być wniesione na Ogólne Zebranie Towarzystwa;

f)

przygotowywanie sprawozdań, planów pracy i projektu preliminarza budżetowego;

g)

uchwalanie regulaminów Towarzystwa;

h)

powoływanie do życia Oddziałów oraz sekcji i innych niestałych agend Towarzystwa;

i)

organizowanie zjazdów inicjowanie badań naukowych w ramach obowiązujących przepisów;

j)

porozumiewanie się z władzami oraz stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi, społecznymi (w kraju i za granicą) i osobami prywatnymi;

k)

uchwalenie wysokości składki członkowskiej.

§24

1.

Prezes reprezentuje Towarzystwo, zwołuje Ogólne Zebranie Towarzystwa oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom naukowym i posiedzeniom Zarządu Głównego. Czuwa nad przestrzeganiem statutu i wykonywaniem zadań Towarzystwa oraz podpisuje wraz ze skarbnikiem zobowiązania.

2.

W przypadku ustąpienia prezesa stanowisko jego obejmuje jeden z wiceprezesów wybrany przez Zarząd Główny, który pełni funkcje prezesa do końca bieżącej kadencji.

3.

Zwyczajne Zebranie Ogólne wybiera w głosowaniu tajnym prezesa na okres jednej kadencji. Ta sama osoba może być wybrana ponownie prezesem na okres tylko jednej następnej kadencji.

§25

1.

Jeden z wiceprezesów pełni obowiązki prezesa w razie nieobecności prezesa (wyłania go Zarząd Główny), jak też w zakresie zadań powierzonych mu przez prezesa.

2.

W przypadku ustąpienia jednego z wiceprezesów czynności jego spełnia jeden z pozostałych wiceprezesów. W razie ustąpienia więcej niż jednego wiceprezesa, ich obowiązki powierza Zarząd Główny jednemu z pozostałych wiceprezesów lub dwóm czynnym członkom Zarządu Głównego do końca kadencji władz Towarzystwa.

§26

W przypadku ustąpienia ze stanowiska członka Zarządu Głównego, Zarząd Główny powołuje jednego ze swoich członków do pełnienia zastępczo funkcji do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Ogólne Zebranie Towarzystwa.

§27

Sekretarz czuwa nad wykonywaniem planów naukowych Towarzystwa, tematyką zebrań naukowych, kieruje sprawami administracyjnymi i gospodarczymi, prowadzi korespondencję i protokoły posiedzeń Zarządu Głównego, podpisuje korespondencję wraz z prezesem oraz inne dokumenty urzędowe. Sprawuje również opiekę nad wszystkimi dokumentami i archiwum Towarzystwa.

§28

Skarbnik prowadzi sprawy finansowe Towarzystwa, sprawuje nadzór nad gospodarką finansową, układa preliminarz budżetowy i przedstawia wnioski dotyczące wydatków. Podpisuje wspólnie z prezesem wszystkie dokumenty dotyczące gospodarki finansowej Towarzystwa.

§29

Zarząd Główny może angażować do wykonywania i prowadzenia czynności biurowych i spraw finansowo-księgowych oraz porządkowych personel płatny ze środków finansowych Towarzystwa.

VII. Główna Komisja Rewizyjna

§30

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców wybieranych na Ogólnym Zebraniu Towarzystwa na okres jednej kadencji. Ukonstytuowanie się Komisji następuje po wyborach władz na Zebraniu Ogólnym - członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. Akta i protokoły Komisji Rewizyjnej są przechowywane pod opieką sekretarza Zarządu Głównego.

§31

Komisja Rewizyjna jest pomocniczym organem Ogólnego Zebrania i jej działalność polega na:

1)

kontroli całokształtu działalności Towarzystwa z punktu widzenia zgodności poczynań Zarządu Głównego z ogólnymi przepisami dotyczącymi działalności organizacji społecznych oraz ze statutem i regulaminami, jak również gospodarki finansowej pod względem legalności i celowości;

2)

systematycznej kontroli dokumentów finansowych, kasy i ogólnego stanu majątkowego Towarzystwa;

3)

inicjowania w razie potrzeby zwołania Zebrania Ogólnego w celu przedstawienia na nim swoich wniosków;

Główna Komisja Rewizyjna z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół podpisany przez przewodniczącego i członków Komisji, a w razie potrzeby wysuwa zalecenia i wnioski.

Protokoły Głównej Komisji Rewizyjnej są wpisywane do księgi, która jest przechowywana w aktach Towarzystwa pod opieką sekretarza Zarządu Głównego. Sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami Główna Komisja Rewizyjna przedstawia na Ogólnym Zebraniu Towarzystwa.

VIII. Sekcje, komisje i inne agendy Towarzystwa

§32

Prace Towarzystwa są prowadzone w sekcjach, oddziałach, komisjach i innych agendach Towarzystwa.

§33

Stałe agendy Towarzystwa funkcjonują na podstawie regulaminów opracowanych przez Zarząd Główny i zatwierdzonych przez Ogólne Zebranie Towarzystwa.

§34

1.

Uchwały powzięte na posiedzeniach sekcji, komisji i innych agend Towarzystwa są przedstawiane Zarządowi Głównemu, który decyduje o wniesieniu ich na posiedzenie naukowe lub Ogólne Zebranie Towarzystwa, w zależności od charakteru sprawy.

2.

Wszelkie prace i uchwały sekcji Towarzystwa mogą być publikowane lub przekazywane do wiadomości osób i instytucji spoza obrębu Towarzystwa tylko po zaakceptowaniu przez Zarząd Główny.

§35

Odpowiednikami sekcji i komisji przy Zarządzie Głównym na szczeblu Oddziału mogą być komisje i podkomisje.

§36

Sekcje i komisje powołane przez Zarząd Główny w myśl §23 pkt. h składają się z członków Towarzystwa oraz - w miarę potrzeby z osób zaproszonych spoza Towarzystwa. Wyniki swoich prac sekcje i komisje przedkładają Zarządowi Głównemu, który decyduje o ich wykorzystaniu. Uchwały sekcji i komisji mogą być publikowane lub przekazywane do wiadomości osób instytucji spoza obrębu Towarzystwa jedynie po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego Towarzystwa.

IX. Oddziały Towarzystwa

§37

1.

Zarząd Główny Towarzystwa powołuje w miarę potrzeby do życia Oddziały Towarzystwa oraz określa ich teren działania.

2.

Oddziały mogą być powołane w miejscowościach o większej liczbie osób mających odpowiednie przygotowanie naukowe z zakresu parazytologii lub nauk pokrewnych oraz wykazujących zainteresowanie problematyką parazytologiczną.

3.

Praca Oddziałów Towarzystwa jest prowadzona na podstawie regulaminu Oddziału zatwierdzonego przez Ogólne Zebranie Towarzystwa.

§38

Władzami Oddziału są:

1.

Ogólne Zebranie Oddziału;

2.

Zarząd Oddziału.

§39

Ogólne Zebranie Oddziału:

1)

zatwierdza przedstawiony przez Zarząd Oddziału plan pracy;

2)

rozpatruje i przyjmuje sprawozdanie Zarządu Oddziału;

3)

rozpatruje i przyjmuje wnioski Komisji Rewizyjnej Oddziału;

4)

wybiera członków władz Oddziału.

§40

W Ogólnym Zebraniu Oddziału biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie Towarzystwa z terenu Oddziału. Mogą również brać udział goście zaproszeni przez Zarząd Oddziału bez prawa głosu decydującego.

§41

Ogólne Zebranie Oddziału zwołuje przewodniczący Zarządu Oddziału lub w jego zastępstwie - z-ca przewodniczącego, na podstawie zawiadomień imiennych rozesłanych najpóźniej na 10 dni przed terminem z podaniem porządku obrad. Ogólne Zebranie Oddziału zwołuje się nie rzadziej niż jeden raz w kadencji.

§42

1.

Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz przewodniczących komisji czynnych przy Oddziale.

2.

Zarząd Oddziału:

 

a)

realizuje cele Towarzystwa na obszarze objętym działalnością Oddziału;

 

b)

prowadzi listę członków i przesyła ją, stale aktualizując do Zarządu Głównego;

 

c)

przedstawia Zarządowi Głównemu sprawozdania oraz celem rejestracji, deklaracje nowo przyjętych członków.

§43

1.

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych na Ogólnym Zebraniu Oddziału na okres jednej kadencji.

2.

Komisja Rewizyjna Oddziału ma takie same zadania i obowiązki na terenie Oddziału, jakie przewidziane zostały w §31 dla Głównej Komisji Rewizyjnej, jako organu kontroli całości działalności Towarzystwa.

§44

Posiedzenia naukowe w Oddziałach powinny być zwoływane przynajmniej 4 razy w roku przez przewodniczących Oddziałów lub w ich zastępstwie - przez wiceprzewodniczących, za pośrednictwem zawiadomień rozsyłanych we właściwym terminie z podaniem porządku obrad. W posiedzeniach tych mogą brać udział, poza członkami, osoby zaproszone, ale w głosowaniach na tych posiedzeniach biorą udział tylko członkowie Towarzystwa.

§45

Na posiedzeniach naukowych są przedstawiane prace, rozprawy, komunikaty, pokazy itp. z dziedzin wchodzących w zakres zainteresowań i działalności Towarzystwa, rozważane są wnioski w sprawach naukowych, omawiane prace i dzieła przedstawione Towarzystwu przez osoby i instytucje lub zgłaszane w związku z ogłoszonymi konkursami.

X. Fundusze i majątek Towarzystwa

§46

Fundusze Towarzystwa powstają z:

1)

składek członkowskich;

2)

dotacji;

3)

dochodów z majątku Towarzystwa;

4)

ofiar dobrowolnych, subsydiów, darowizn, zapisów, wymiany wydawnictw oraz innych dochodów i imprez urządzanych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;

5)

zbiorów naukowych, bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych.

§47

Legaty i zapisy na cele Towarzystwa są utrzymywane jako nienaruszalne z przeznaczeniem dochodów na cele przewidziane przez ofiarodawców. O ile zapis był pozbawiony zastrzeżeń, co do przeznaczenia dochodów, to są one przeznaczone na cel określony przez Ogólne Zebranie Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

XI. Rozwiązanie Towarzystwa

§48

1.

W razie rozwiązania Towarzystwa majątkiem jego rozporządzi ostatnie Ogólne Zebranie, które przeznaczy go na polską instytucję naukową o zakresie działania obejmującym również wiedzę parazytologii.

2.

Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa jest prawomocna, jeżeli zostanie powzięta większością 2/3 obecnych na zebraniu przy udziale przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa.

3.

Uchwała Ogólnego Zebrania Towarzystwa o przekazaniu majątku wymaga do swojej ważności zgody władzy rejestracyjnej.

XII. Postanowienia przejściowe

§49

1.

Z chwilą zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną statutu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w brzmieniu przyjętym przez Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Towarzystwa w dniu 2 czerwca 2017 r., traci swoją moc dotychczas obowiązujący statut, zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 stycznia 2011 r., sygnatura sprawy WA.XII NS-Rej.KRS/036692/10/745.

2.

Wszystkie Zarządy Oddziałów Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego są zobowiązane w terminie 2 tygodni od chwili otrzymania odpisu niniejszego statutu zatwierdzonego przez władzę rejestracyjną złożyć odpowiednie zawiadomienie o zmianach statutu Towarzystwa miejscowym organom administracji państwowej zgodnie z art. 41 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94 poz. 808 z późniejszymi zmianami).